Tag - Dịch vụ quản trị

Dịch vụ quản trị

Xu hướng thuê ngoài dịch vụ CNTT hiện đang bắt đầu phổ biến và phát triển tại Việt Nam không chỉ trong khối doanh nghiệp mà còn cả ở các cơ quan nhà nước. Thuê ngoài dịch vụ ứng dụng CNTT cho phép doanh nghiệp đạt lợi ích trên vốn, thời gian, hiệu quả của hệ thống và con người. Sử dụng dịch vụ thuê ngoài, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể dễ dàng tiếp cận [...]